Apie MTP

Mokslo ir technologijų parkas "Technopolis“ – verslo, mokslo ir savivaldos institucijų tarpusavio bendradarbiavimo iniciatyva sukurta palanki erdvė inovacijų kūrimui ir vystymui. MTP „Technopolis“ buvo įsteigtas siekiant paskatinti inovacijų kūrimą Kauno mieste, koncentruoti kritinę masę inovatyvių kompanijų ir vienyti jas po savo stogu siekiant bendros naudos. MTP „Technopolis“ rengia ir įgyvendina įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus, kurie orientuoti į inovacijų paramos sistemos stiprinimą, dalyvių tarpusavio bendradarbiavimą, inovacijų kultūros, verslumo, kūrybiškumo ugdymą, žinių ir informacijos sklaidos terpės gerinimą. MTP "Technopolis“ taip pat teikia inovacijų paramos konsultacines paslaugas, padeda įmonėms įgyvendinančioms novatoriškus investicinius ar MTTP projektus, padeda rasti užsienio partnerius, skatina dialogą su mokslo ir tyrimų institucijomis, inicijuoja įmonių tarpusavio bendradarbiavimą ir novatoriškų idėjų įgyvendinimą.

 

 

Mokslo ir technologijų parko ,,Technopolis" veiklos aprašymas

 

   Viešosios įstaigos „Technopolis“ veiklos aprašyme yra vartojamos sąvokos VšĮ „Technopolis“ (toliau – Technopolis) ir Mokslo ir technologijų parkas „Technopolis“ (toliau – MTP). VšĮ „Technopolis“ kaip nurodyta įstaigos įstatuose vykdo mokslo ir technologijų parko veiklą. Veiklos aprašyme VšĮ „Technopolis“ terminas bus vartojamas tais atvejais, kai bus kalbama apie įstaigą, bei administraciją, kaip juridinį asmenį. Mokslo ir technologijų parko „Technopolis“ terminas bus vartojamas tais atvejais, kai bus kalbama apie visą VšĮ „Technopolis“ nuosavybės teise valdomame pastate įsikūrusių inovatyvių įmonių bendruomenę.

 

Faktinės aplinkybės:

 • Kauno miesto savivaldybė (2 balsai) ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (1 balsas) 2004 m. įsteigė VšĮ “Technopolis”;
 • Technopolis buvo įkurtas įmonėms, veikiančioms taikomųjų mokslinių tyrimų, informacinių technologijų, tiksliosios pramonės, farmacijos, aviacijos ir eksperimentinės plėtros srityje remti, komercializuoti mokslo ir studijų įstaigų atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus, skatinti aukštųjų technologijų ir verslo plėtros srityse verslo, mokslo ir studijų integraciją ir taip prisidėti prie eksporto skatinimo, šalies konkurencingumo didinimo ir žinių pagrindu plėtojamos ekonomikos kūrimo;
 • Technopolis gali atlikti savo veiklos srities (sričių) technologinio verslo inkubatoriaus funkcijas – inkubuojamoms įmonėms palankiomis sąlygomis nuomoti patalpas ir teikti verslo valdymo, informacines, konsultavimo, kvalifikacijos kėlimo, buhalterinės apskaitos ir panašias paslaugas;
 • 2006 – 2008 m. Kauno miesto savivaldybė kartu su Technopoliu kryptingai bei tikslingai įgyvendino MTP viešosios infrastruktūros sukūrimo projektą, kurio pagrindinis tikslas buvo išplėtoti palankią aplinką novatoriško, didelę pridėtinę vertę kuriančio verslo plėtrai;
 • 2008 m. lapkričio 12 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1170 patvirtintoje Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (Slėnio) „Santaka“ programoje yra numatyta „sukurti <...> eksperimentinės plėtros bazę“, kur pagrindinės veiklos būtų „ugdyti Slėnio technologijų perdavimo ir plėtros sistemos dalyvių kompetenciją ir gebėjimus inovacijų paramos paslaugų, technologijų apžvalgos, perdavimo ir perėmimo, naujų produktų pateikimo į rinką ir panašiais klausimais“;
 • Įstaiga yra viena iš Slėnio „Santaka“ programoje numatytų technologijų perdavimo ir plėtros sistemos uždavinių įgyvendintojų;
 • Nuo 2008 m. pabaigos Įstaiga nuosavybės teise valdo administracinės paskirties pastatą (Unikalus Nr. 4400 – 1700 - 7524) (adresu Europos pr. 121, Kaunas), kuris yra kaip įrankis įgyvendinti mokslo ir technologijų parko veiklą, numatytą įstaigos 2009 m. kovo 2 d. patvirtintuose Įstaigos įstatuose;
 • Nuo 2008 m. Įstaiga buvo pasirengusi įgyvendinti antrąjį MTP plėtros etapą adresu Europos pr. 121, Kaunas;
 • LR ūkio ministro 2012 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 4 - 507 bei 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 4 - 873, Įstaigos projektas „MTP „Technopolis“ MTEP infrastruktūros sukūrimo, įgyvendinant Slėnio „Santaka“ programą (Technopolis2), buvo įtrauktas į valstybės planuojamų Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėnių) projektų sąrašą Nr. 3;
 • 2012 m. liepos mėn. Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui užginčijus Kauno miesto savivaldybės priimtus sprendimus (šiuo metu vyksta teismo procesai), buvo nuspręsta kartu su VšĮ „Kauno technologijos universitetas“ įgyvendinti eksperimentinės plėtros projektą;
 • 2012 metų pabaigoje, Technopolis naujuoju dalininku buvo patvirtintas VšĮ „Kauno technologijos universitetas“ (2 balsai), Kauno miesto savivaldybė (4 balsai) ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (1 balsas).

 

Veiklos aprašymas

 

1. VšĮ „Technopolis“ įgyvendinama misija būti katalizatoriumi, sutelkiant ir modernizuojant Kauno regiono ir Kauno miesto pramonę bei verslą, ugdant jų novatoriškumą ir didinant konkurencingumą šalies bei tarptautinėse rinkose, nukreipiant regiono ir miesto plėtrą žinių ekonomikos link, stiprinant mokslo ir verslo abipusiai naudingus ryšius ir kurtiant didelės pridėtinės vertės produktus.

 

 2. Pagrindinės VšĮ „Technopolis“ prioritetinės veiklos kryptys yra:

 • Skatinti ir padėti plėsti naujausiomis žiniomis grįstų produktų bei paslaugų kūrimą ir gamybą tam pritraukiant pažangias, taupias ir saugias technologijas;
 • Būti vieta, kurioje vyksta efektyvus mokslo, verslo ir savivaldos bendradarbiavimas;
 • Kurti palankias sąlygas inovacijų kūrimui, žinių ir technologijų perdavimui, inovacinės įmonės įsteigimui ir jos išvystymui;
 • Pritraukti šalies ir užsienio investicijas Technopolio ir jo įmonių verslo plėtrai ir mokslo tyrimams;
 • Reprezentuoti įmonių inovacinės ir MTTP veiklų plėtros interesus šalies ir tarptautiniame lygyje;
 • Skatinti kurti ir tobulinti naujas technologijas iki jų pritaikomumo versle;
 • Kurti modernias darbo vietas, sudaryti palankias sąlygas aukštos kvalifikacijos specialistams, universitetų absolventams ir tyrėjams;
 • Analizuoti pasaulio rinkas, sudaryti tarptautines struktūras, garantuojančias priėjimą prie jų ir teikti rekomendacijas įsisteigusioms įmonėms.

  

3. Pagrindiniai VšĮ „Technopolis“ siekiami ir įgyvendinami tikslai yra įgyvendinti ir vykdyti pagrindinius mokslo ir technologijų parkų (MTP) tikslus ir uždavinius:

 • vykdyti mokslo ir technologijų parko veiklą;
 • koordinuoti ir skatinti įmonių, mokslinių tyrimų įstaigų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą;
 • vykdyti projektus, skatinančius taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus ir inovacijas, keliančius inovacijų kultūrą; vykdyti projektus, jungiančius verslą, mokslą ir studijas savo veiklos srityje (srityse);
 • kurti palankią aplinką steigti savo veiklos srities (sričių) smulkaus ir vidutinio verslo, informacinių technologijų, tiksliosios pramonės, farmacijos, mokymo, aviacijos, logistikos ir kitas žinių ekonomikos principu grįstoms įmonėms;
 • teikti inovacijų paramos paslaugas;
 • skatinti ir koordinuoti technologijų kūrimą ir perdavimą iš mokslo verslui ir pramonei;
 • skatinti įmonių bendradarbiavimą, modernizuojant naudojamas gamybos technologijas;
 • sudaryti sąlygas studentams įgyti darbinės patirties, organizuoti specialistų perkvalifikavimą;
 • sudaryti palankias veiklos sąlygas ir suteikti reikiamą infrastruktūrą aukštųjų technologijų įmonėms steigtis parke;
 • teikti ir įgyvendinti projektus, pritraukiant finansavimą parko veiklai;
 • sudaryti sąlygas naujų modernių technologijų diegimui veikloje;
 • analizuoti mokslo ir technologijų plėtrai reikalingas investicijas ir organizuoti jų pritraukimą.

 

4. Technopolio veiklų kryptys:

4.1. Jaunimo verslumo ir kūrybiškumo skatinimo iniciatyvos. Jau savo ženklą turintis, nuo 2010 m. organizuojamas tęstinis jaunimo verslumo konkursas „Idėja mano ateities miestui (IMAM)“, skirtas populiarinti technologijų mokslus. Taip pat organizuojami seminarai jaunimui, siekiant ugdyti verslumą jaunimo tarpe.

4.2.  Paslaugos SVV subjektams. Technopolis teikia įvairaus pobūdžio konsultacijas MTP bendruomenės nariams ir Kauno mieste įsikūrusiems SVV subjektams. Paslaugų pobūdis: projektų iniciacija (problemų identifikavimas, idėjų generavimas ir pan.); projektų įgyvendinimo efektyvumo didinimas (valdymo sistemos, vadybos metodai ir pan.); konsultavimas intelektinės nuosavybės teisių apsaugos klausimais; konsultavimas naujų produktų pateikimo į rinką (testavimo, sertifikavimo, ženklinimo, kita) klausimais; konsultavimas MTTP ir inovacinių projektų finansavimo šaltinių paieškos ir pasirinkimo klausimais; konsultavimas šiuolaikiškų vadybos metodų diegimo klausimais; konsultavimas naujų inovacinių įmonių steigimo klausimais; technologiniai auditai ir apžvalgos; projektų rengimas išorinei finansinei paramai gauti; rinkos analizė bei naujų produktų rinkodara (naujų produktų, technologinės įžvalgos ir pan.); technologijų perdavimas ir perėmimas, inovacijų partnerių paieška. Taip pat yra aktyviai skatinami sinerginiai projektai tarp MTP bendruomenės narių.

4.3. Technopolis taip pat siūlo naujausiomis mokslo žiniomis pagrįstas paslaugas SVV subjektams, tokiose srityse kaip verslo valdymas, vadyba, marketingas ir kt. Pagrindinės sritys, kuriose Technopolio komanda yra sukaupi patirtį yra „Gyvųjų laboratorijų“ modelio taikymas verslo subjektuose, kaip paslaugų kokybės, bei inovacijų kūrimą užtikrinančio modelio taikymas versle, įtraukiant galutinį vartotoją į kuo ankstyvesnę paslaugos ar produkto kūrimo stadiją. Technopolis taip pat siūlo kūrybinių dirbtuvių sesijų organizavimo, siekiant pateikti galutiniam vartotojui kuo jam priimtiniau naują produktą ar paslaugą. Technopolis taip pat siūlo įmonių veiklos monitoringo ir rekomendacijų pateikimo paslaugas bei produkto gyvavimo ciklo monitoringą ir rekomendacijas.

4.4. Technopolis pradėjo užpildyti nišą, tarp produktų prototipo maketo sukūrimo ir jau galutinio produkto komercializavimo. Šiuo metu Technopolis dirba ties produktų prototipų gamybos (eksperimentinės gamybos), produkto klaidų taisymo ir galutinio, komercializuojamo produkto proceso išgryninimu, koordinuodamas iniciatyvą „Didėja.LT“. Šios iniciatyvos tikslas yra skatinti jaunuosius dizainerius kurti rinkoje konkurencingus produktus. Technopolis taip pat organizuoja atrinktų prototipų maketų pagaminimą, bei jų tobulinimą ir parengimą komercializuoti. Šios veiklos žinios bus pritaikomos įgyvendinant eksperimentinės gamybos bazės projektą Technopolis2 ir toliau vystant veiklą. Šiuo metu tokios veiklos Lietuvoje nevykdo nei vienas mokslo ir technologijų parkas. Ir apskritai, Lietuvoje nėra grandies užtikrinančios eksperimentinę prototipo gamybą.

4.5. MTP „Technopolis“ plėtros projekto proceso vystymas. Sudėtingai šis procesas juda ir iš lėto. VšĮ „Technopolis“ administracija susidūrė su labai dideliu pasipriešinimu iš LR Kultūros paveldo departamento, nors MTP antrojo pastato statybai yra galiojantis Techninis projektas, bei galiojantis statybos leidimas. Buvo derinami veiksmai su įvairiomis valstybės institucijomis, tačiau MTP plėtros procesui šalia esamo VšĮ „Technopolis“ pastato buvo užkirstas kelias. Buvo pradėta ieškoti alternatyvių projekto įgyvendinimo variantų. Buvo sutarta bendradarbiauti su VšĮ „Kauno technologijos universitetas“. Šiuo metu, kaip ir Slėnio „Santaka“ programoje numatyta, VšĮ „Technopolis“ vykdys technologijų perdavimo ir plėtros sistemos uždavinį ir planuoja šiuo projektu sukurti eksperimentinės plėtros procesus užtikrinančią infrastruktūrą, t.y. Eksperimentinės plėtros procesų metu pagaminamas ir testuojamas prototipas, ištaisomos produkto klaidos ir pagaminamas galutinis produktas, kuris gali pasiekti rinką ir vartotoją. VšĮ „Technopolis“ planuoja šiuo projektu kardinaliai keisti mokslo ir technologijų parkų nusistovėjusią koncepciją.

4.6. MTP įmonių bei išorinių SVV subjektų atstovavimas tarptautinio lygio renginiuose, kontaktų mugėse. 2012 m. viena iš MTP bendruomenės narių pradėjo vykdyti veiklą JAV. Taip pat aktyviai yra bendradarbiaujama su inovacijų sistemos dalyviais Lenkijoje, UK, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Vokietijoje. Technopolis sulaukia vis daugiau ir gausesnių užsienio svečių delegacijų.

4.7. Technopolis kartu su MTP įsikūrusiomis įmonėmis pateikė kelis viešai prieinamus ir nemokamus produktus rinkai. Pirmiausiai tai Technopolis siekdamas formuoti ir į tvirtinti Kauno kaip aukštųjų technologijų miesto įvaizdį, pasiūlė Kauno miestui skirtą mobiliąją programėlę; taip pat sukūrė e-paslaugų demonstracinę įrangą; sukurtas verslo simuliacinis žaidimas „InoGame“ leidžiantis organizuoti verslo procesus, juos išbandyti realiomis ekonomikos sąlygomis, atsižvelgiant į realiu laiku visuomenės reguliuojamą paklausą ir verslininkų užpildomą pasiūlą virtualioje aplinkoje. InoGame (Simuliacinis žaidimas) prieinamas visiems socialiniuose tinkluose. Virtuali erdvė leidžia prie sukurto produkto prisijungti, bet kada, bet kokiam visuomenės nariui. Toliau bus vykdomas sukurto produkto viešinimas, tai leis pritraukti plačią auditoriją. InoGame planuojama panaudoti kaip vieną iš sudedamųjų dalių IMAM konkurse, o bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis padės informuoti tikslinę – jaunimo auditoriją. Sukurtas „Elektroninio verslo vadovas“ naudojamas populiarinant elektroninį verslą kaip priemonę tradiciniam verslui; taip pat technologijomis grįsto verslo kūrimuisi buvo sukurti „Šiuolaikiškomis technologijomis grįstas verslas: idėjų generavimas ir jų apsauga, finansavimo pritraukimo galimybės, įkūrimo formalumai“ vadovai.

4.8. Technopolis kasmet organizuoja aktualiomis inovacijų sistemos aktyvinimo temomis įvairaus pobūdžio renginius akademinei bendruomenei, visuomenei bei verslui, t.y. konferencijas, seminarus, kūrybines dirbtuves. Technopolio organizuotos konferencijos inovacijų sistemos dalyviams, SVV subjektams, valdžios atstovams šiomis temomis: „Investicijos į technologijas ir inovacijas: Kauno miesto iniciatyvos ir užsienio patirtis“; „E - iššūkiai verslui ir visuomenei“; „SMARTmeLT: sumanioji specializacija, sumanusis verslas, sumanusis vartotojas“. Technopolis taip pat organizavo forumus temomis „Verslo ir mokslo [ne]efektyvus bendradarbiavimas: ką galime padaryti geriau?“; „Technologinės inovacijos SVV plėtrai: tendencijos ir sprendimai“. Technopolis taip pat organizavo tarptautinį forumą (301 dalyvis) „Atviras miestas idėjoms ir inovacijoms“.

 

   Technopolis planuoja ir toliau aktyviai dalyvauti ugdant jaunimo verslumą bei kūrybiškumą Kauno regione, siūlyti inovatyvius sprendinius Kauno kaip technologijų miesto įvaizdžiui stiprinti. Taip pat planuojama aktyviai įgyvendinti integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santaka“ programoje numatytą, t.y. eksperimentinės gamybos bazės sukūrimo projektą. Savo veiklą Technopolis komanda grindžia sąžiningumo, taupumo, racionalumo, inovatyvumo bei kūrybiškumo principais.

 

Projektų vadovė

Laikinai einanti direktorės pareigas 

Ligita Valalytė

tel.: 8-37-211383;

mob. 8-612-18445;

el. p. ligita[eta]technopolis.lt