Kontaktai

VšĮ "Technopolis"
Europos pr. 121
LT-46339, Kaunas

Administracija
Tel.: 8-37-331556
Faks.: 8-37-211382
El. p. info@technopolis.lt

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę NR. J05-LVPA-K PRIEMONĖS „INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO–VERSLO PROJEKTAI“

 

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę

NR. J05-LVPA-K PRIEMONĖS

„INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO–VERSLO PROJEKTAI“

 

 

Nr. 01 

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“

 

 

 

Priemonės tikslas:

 

Paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

 

Remiamos veiklos:

 

- MTEP;

- įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose. Viešai prieinama infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri įtraukta į Atviros prieigos centrų registrą, skelbiamą interneto svetainėje http://www.mita.lt/lt/inovacijos/atviros-prieigos-centrai/. Klasteriuose prieinama infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri finansuota Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2-1.4-ŪM-02-K priemonės „Inoklaster LT+“ lėšomis ir kuriai taikomi 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio tęstinumo reikalavimai (informacija apie klasteriuose prieinamą infrastruktūrą skelbiama įgyvendinančiosios institucijos interneto svetainėje www.lvpa.lt ir Ūkio ministerijos interneto svetainėje www.ukmin.lt). Viešai arba klasteriuose prieinama MTEP ir inovacijų infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuria naudojimasis yra efektyvus, t. y. naudojimasis tokia infrastruktūra nėra 10 procentų ir daugiau brangesnis nei įrangos įsigijimas. Jeigu tam tikriems MTEP atlikti reikalinga akredituota MTEP ir inovacijų infrastruktūra, tuomet papildomai laikoma, kad viešai arba klasteriuose prieinama MTEP ir inovacijų infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri yra akredituota teisės aktų nustatyta tvarka).

 

Galimi pareiškėjai:

 

Privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);

 

viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).

 

Atrankos būdas:

Projektų konkursas dviem etapais.

 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma,  Eur:

 

Pagal priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ aprašą (toliau – Aprašas) didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra:

- Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 1 200 000 Eur (vienas milijonas du šimtai tūkstančių eurų);

- Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų).

 

Kvietimo suma, Eur :

Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 60 006 000 Eur (šešiasdešimt milijonų šešių tūkstančių eurų) Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Pagal Aprašą sumaniosios specializacijos kryptims numatoma skirti:

- energetikai ir tvariai aplinkai – iki 6 708 000 Eur (šešių milijonų septynių šimtų aštuonių tūkstančių eurų);

- įtraukiai ir kūrybingai visuomenei – iki 3 084 000 Eur (trijų milijonų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių eurų);

- agroinovacijoms ir maisto technologijoms – iki 10 524 000 Eur (dešimt milijonų penkių šimtų dvidešimt keturių tūkstančių eurų);

- naujiems gamybos procesams, medžiagoms ir technologijoms – iki 15 156 000 Eur (penkiolikos milijonų šimto penkiasdešimt šešių tūkstančių eurų);

- sveikatos technologijoms ir biotechnologijoms – iki 21 930 000 Eur (dvidešimt vieno milijono devynių šimtų trisdešimt tūkstančių eurų);

- transportui, logistikai ir informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT) – iki 2 604 000 Eur (iki dviejų milijonų šešių šimtų keturių tūkstančių eurų).

 

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2015-12-28 d. 9.00 val.

 

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2016-03-28 d. 16.00 val.

 

Projektų konkursas vykdomas dviem etapais. Pirmajame konkurse etape vertinama projekto atitiktis bendriesiems reikalavimams, nurodytiems Aprašo 1 priedo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose, ir Aprašo 24.2 papunktyje nurodytam specialiajam projektų atrankos kriterijui. Pirmajame konkurso etape atrenkamos paraiškos, atitikusios bendruosius reikalavimus, nurodytus Aprašo 1 priedo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose, ir Aprašo 24.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų. Po pirmojo konkurso etapo atrinkti pareiškėjai kviečiami dalyvauti antrajame konkurso etape, kurio metu atliekamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimas Projektų taisyklių keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus ir projekto naudos ir kokybės vertinimas Projektų taisyklių keturioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 26 punkte ir Aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus. 

 

Kita informacija:

 

 

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus šiose Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (šių Taisyklių 1 priedas).

 

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.
 

 

Informacija apie paraiškų teikimą:

Paraiškų pateikimo būdas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraiška turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, kartu pateikiant ir jos elektroninę laikmeną.

 

Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2016 m. kovo 28 d. 24:00 val.

 

Jei paraiška siunčiama ne registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į viešąją įstaigą Lietuvos verslo paramos agentūrą iki 2016 m. kovo 28 d. 16:00 val.

 

LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų. 

 

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas:

 

LVPA 

Įgyvendinančiosios institucijos adresas:

 

Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius

 

MTP "Technopolis" kviečia konsultuotis paraiškų rengimo ir teikimo klausimais. Į konsultacijas prašome registruotis iš anksto el. paštu info@technopolis.lt.